Khái niệm Văn Hóa và các khái niệm Văn Hóa khác

Đây là những công cụ – khái niệm hay công cụ – nhận thức dùng để tiếp cận những vấn đề nghiên cứu. Chúng thường hay bị, hay được sử dụng lẫn lộn, dù mỗi một khái niệm đều có những đặc trưng riêng của mình. Bạn đang xem bài viết Khái niệm Văn Hóa và các khái niệm khác trong chuyên mục Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam tại website của mr Tâm Pacific. Chúc cho bạn nghiên cứu thành công tất cả các bài viết về Văn Hóa Việt Nam trên website.

Con người văn hóa – Chủ/Khách thể của Văn Hóa – Văn Hóa Học

Con người – Chủ/Khách thể của Văn Hóa – Văn Hóa và Văn Hóa Học. Một trong những khía cạnh cần xem xét của vấn đề là quan hệ giữa con người và văn hóa. Mối quan hệ này được bộc lộ ra ở ba khía cạnh quan trọng: Con người với tư cách là chủ thể sáng tạo của văn hóa, Con người cũng là sản phẩm của văn hóa, Con người cũng là đại biểu mang giá trị văn hóa do con người sáng tạo ra.

error: Alert: Content is protected !!